Top Article

ใช้นวัตกรรมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

การเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ทำให้เราสามารถทำนายถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเราได้

 

นวัตกรรมที่ดี ต้องมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน

หลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จะเป็นตัวเชื่อมในการนำนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

 
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

เหตผลที่ต้องใช้ CLI

เหตุผลทั้ง 10 ประการจะเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นในใจการเลือกใช้ CLI ในการจัดการเรียนรู้  ประโยชน์อันพึงจะได้รับจาก CLI นั้นเหลือล้น ทั้งนักเรียน คุณครู โรงเรียนรวมถึงประเทศชาติ ที่จะมีบุคลากรคุณภาพ พร้อมสำหรับการแข่งขัน

Read more...
 

ความสำเร็จในการใช้ CLI

ที่ผ่านมามีครูจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจาการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หรือ CLI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เป็นจุดเด่นของ CLI

Read more...

 

ทัศนะผู้บริหารกับ CLI

บทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารคือ การสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อันจะส่งเสริมให้นักเรียนสามารรถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซึ่ง CLI คือคำตอบ

Read more...
 
CLI มีแนวการออกแบบบนพื้นฐานารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:
    “เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์”

จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปนสำคัญ สิ่งที่จะมองภาพได้ชัดเจนและเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนคือ บทบาที่เปลี่ยนไปของทั้งครูและนักเรียน  โดยแต่เดิมนั้นครูอาจมีบทบาทและคุณลักษณะดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเป็นแหล่งสำหรับคำตอบ (อยากรู้อะไรให้ถามครู)
 • เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและส่งเนื้อหาความรู้ไปยังผู้เรียนโดยตรง
 • ถามคำถามและชี้แนะทิศทางในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบก่อนเรียน และฝึกหัดทีละขั้นตอนเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

 

ส่วนนักเรียนจะมีบทบาทดังนี้

 • เป็นผู้ที่รอรับความรู้แนวทางและสารสนเทศจากครูผู้สอนโดยตรง
 • แสดงบทบาทของผู้เรียนเสมอ
 • ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการที่ได้รับ
 • มีแนวคิดว่าครูผู้สอนเป็นผู้ที่จะให้คำตอบได้ทุกอย่าง


จะสังเกตเห็นว่า ทุกอย่างในการเรียนครูจะเป็นผู้กระทำโดยส่วนใหญ่ นักเรียนเป็นแต่เพียงผู้รอรับสิ่งที่ครูจะป้อนให้  ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันที่นักเรียนแต่ละคน จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน มีความต้องการสารสนเทศ เนื่องจากปัญหาที่แตกต่างกัน

ซึ่งหากจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บทบาทของครูย่อมต้องเปลี่ยนไป ดังนี้

 • มีส่วนร่วมอย่างผู้ที่ไม่ได้รอบรู้เรื่องทั้งหมดแต่มีความต้องการที่จะเรียนรู้
 • เป็นผู้ที่สนับสนุน ร่วมมือ ฝึกสอน สำหรับผู้เรียนที่เรียนร่วมกันและประเมินผลข้อมูลข่าวสาร
 • ฝึกสอนหรือชี้แนะให้ผู้เรียนพัฒนาและตั้งคำถามด้วยตนเองและค้นหาหรือสำรวจทางเลือกในการค้นพบคำตอบ
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ความรู้และทักษะในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา

 

ส่วนบทบาทนักเรียนควรเป็นดังนี้

 • ต้องตื่นตัวในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับสารสนเทศและประสบการณ์การเรียนรู้และค้นหาวิธีการที่จะได้มา
 • เข้ามามีส่วนร่วมแบบผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
 • ต้องการที่จะค้นหา ค้นพบ และหาวิธีการแก้ปัญหาการเรียนรู้
 • ครูผู้สอนเป็นแหล่งความรู้ เป็นรูปแบบและเป็นผู้ช่วยเหลือที่จะช่วยกระตุ้น การค้นหาและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน

 std

จากบทบาทที่เปลี่ยนไปของทั้งครูและนักเรียนจะเห็นว่าการกระทำการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและด้านปัญญา หรือกระบวนการคิด จะตกเป็นของนักเรียน ครูมีหน้าที่เพียงกระตุ้นให้เกิดการคิด จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่หลากหลายสไตล์ของผู้เรียน ทั้งยังเป็นผู้แนะนำ ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ